နွေမ၊တေးရေး-စန္ဒရားငြိမ်းထက်(မြို့မ) တေးဆို-တက္ကသိုလ်ကိုကိုဇော် အက- အလင်္ကာဝတ်ရည်အကအဖွဲ့