ခေါင်းလောင်းသံပေး ရွာကျောင်းလေး “တေးရေး - စာဆိုတေးသီအဲမွန်တာရာ၊ တေးဆို - ကျောက်ပန်းတောင်းကျော်လွင်”