၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့သွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းထားသည့် နိုင်ငံများ၏အခြေအနေ