တောင်အင်း မြောက်အင်း အမှိုက်ကျင်းတွင် အမှိုက်များကို တိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်မည့် အမှိုက်မီးရှို့စက်အသစ်တစ်လုံး တည်ဆောက်သွားမည်