မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဆင့်မြင့် မီးခံအုတ်စက်ရုံ(တညင်းကုန်း)မှ တစ်နှစ်လျှင် အပေါ့စားကွန်ကရစ် ဘလောက်တုံး (၂၂၅)သန်းနှင့် ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ်ချပ် သန်း(၉၀)ထုတ်လုပ်နိုင်