အိန္ဒိယသဘာဝ ဘေးမဲ့ဥယျာဉ်ရှိ ဆင်များကို COVID-19 စမ်းသပ်ပေးခဲ့