လမ်းသစ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ဆာပါချောင်ခရီးစဉ် ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် Yangon Water Bus ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ