ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး ၊ အဖြေ အစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး အဖြေ အစီအစဉ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဦးရာဝီ (Yangon Innovation Center –CEO)

ဦးသက်နိုင်စိုး ( Myanmar Awba Group- Group CTO)