ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဦးချစ်ထွန်းဖေ (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ/Digital Banking) AYA Bank

ဦးနေအောင် (Founder & Chairman) Oway Group