ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် " ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား စကားဝိုင်း"