လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလူထုအားကစား Physical Fitness Dance လှုပ်ရှားမှုပြိုင်ပွဲ သတ်မှတ်ကကွက်ပွဲစဉ်(၇) Part-A