စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာအစီအစဉ် “တောင်သူများသိရှိစေဖို့ စိုက်ပျိုးမြေ၏ အရေးပါပုံ”