လာမည့်ထောပတ်သီးရာသီတွင် ထောပတ်သီးအသုံးပြု၍ တန်းဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်မည်