နိုင်ငံတကာရေးရာဆွေးနွေးခန်း "ဝေမျှပေးလာ အသိပညာ အပိုင်း (၁)"