ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်သည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ သတိထား