သွင်းကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး CIF အလိုက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးကို ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့မှစပြီး ယခင်နှုးန်ထားအတိုင်း ကောက်ခံမည်