သုံးခွမြို့နယ်တွင် နှာခေါင်းစည်း မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှား Mask Campaign ပြုလုပ်