ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတခရိုင် လေးမျက်နှာမြို့နယ်ရှိ ငဝန်းချောင်းအတွင်းတွင် ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းရေးဇုန် ပြုလုပ်ထားရှိြခင်း