ကျွဲ နွားများပြည်ပတင်ပို့ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီများအား အဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်