ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လူငယ်များအတွက် အမြောက်အများ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်