၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်မည့်စနစ်အတွက် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း