စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကို ဦးတည် မြို့သစ်မြို့နယ်က ကိုရံတောင်ကျေးရွာဆီ