ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ၏ အကောက်ခွန်နှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်များကို ၁၀% စီလျှော့ချကောက်ခံ