အခွန်ဥပဒေများအရ အခွန်ပေးသွင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သတ်မှတ်ကာလအတွင်းအခွန်ပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက အချိန်တိုးမြှင့်ပေးရန်လျှောက်ထားနိုင်