ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနေသည့် အစီအစဉ်များ နေ့စဉ်ဆက်လက် ဝင်ရောက်လာမည့် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားမှု