သီချင်းအမည် - မိုးဃ် တေးရေး - ဂီတနက်သန်ကိုစောညိမ်း တေးဆို - ရဲထိုက်