ပူးပေါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ် (အရှေ့ပိုးကရင်ဘာသာ)