ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှသာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တတိယလှိုင်းကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့် ကျော်ဖြတ်နိုင်မည်