မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးဆက်လက်ထိုးနှံပေးမည့် ဦးစားပေးလူအုပ်စု သတ်မှတ်ချက်များ