မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ခုတင် ၁၀၀၀ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးစင်တာတွင် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ PCR စက်ဖြင့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည်