အရှိုချင်းတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများက အမျိုးသမီးများကို ဂျပ်ခုပ်ပညာရပ်သင်ကြားပေးကာ မျိုးနွယ်စုပညာရပ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထား