ကျွဲကောသီးကို မွန်ပြည်နယ်အပြင် အခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ