ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တရားမအထူးအယူခံမှု (၄)မှု စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၂)မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှု (၃)မှု ရုံးထိုင်ကြားနာ