စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ယခုနှစ် မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးထားသည့် ပြောင်းများဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်