ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး- ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်- မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး-ထန်းထပင်မြို့နယ်တို့တွင် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်