တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် ပါဝင်သော ဗမာလူမျိုး ၉ မျိုးဖြစ်သည့် ဗမာ၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ယော၊ တောင်သာ၊ ကဒူး၊ ကနန်း၊ ဆလုံ၊ ဖွန်းလူမျိုးများအထဲမှ ဆလုံလူမျိုးများအကြောင်း