ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မိုးယွန်းကြီးအင်းတွင် မှတ်တမ်းမတင်ရသေးသည့် ကြိုးကြာခေါင်းမည်း ငှက်မျိုးစိတ်သစ်တွေ့ရှိ