ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါက်တာ ကံဇော် အလယ်အလတ်အဆင့် (Grade-2) နှင့် အဆင့်မြင့် (Grade-3) စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၀၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်