မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "ရုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စများကို Online မှ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် ဌာနတော်တော်များမှ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေခြင်းအခြေအနေ"

Friday, June 17, 2022