၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့အထိ အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ Pilot Project တစ်နှစ်အတွင်း ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြေညာစာကိုထုတ်ပြန်

Friday, November 25, 2022