ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် PJ အမျိုးအစား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို OWIC ကတ် ထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီး လျှောက်ထားရာတွင်လည်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပါရှိရမည်

Wednesday, February 01, 2023