အသိပညာနှင့် အမှန်တရား “နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ဦးတည်ချက်(၁၂)ရပ်” အပိုင်း-၂

Sunday, February 19, 2023