၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ဂျီဒီပီ တိုးတက်မှုနှုန်းက (၃.၃) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မည့်ဟု IMA ခန့်မှန်း

Friday, March 17, 2023