နိုင်ငံတစ်လွှား ပြည့်အင်အား MSMEs လုပ်ငန်းများ ရုပ်သံမှတ်တမ်းကဏ္ဍ “မြန်မာ့ရိုးရာရက်ကန်းအထည်များ အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပြည်တွင်းထုတ် လက်မှုဖိနပ်”

Friday, March 17, 2023