နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Microsoft သည် မှတ်ဉာဏ်တု AI နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည့် Copilot ကို အွန်လိုင်းပွဲတစ်ခုအတွင်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့

Saturday, March 18, 2023