ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအသစ် ၄၄၆၀ ရှိခဲ့

Thursday, March 23, 2023