ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၃) ကို (၂၈-၃-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (နိုင်ငံရေးပါတီများ တည်ထောင်ခွင့်၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပါတီ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြေညာခြင်း)

Tuesday, March 28, 2023