ဗီယက်နမ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် ဘက်ပေါင်းစုံကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန်ခဲ့

Friday, May 26, 2023