ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးသာဌေး တရားမအထူးအယူခံမှု(၁၀) မှု စီရင်ချက်ချမှတ်ပြီး တရားမအထူးအယူခံမှု (၅) မှု ရုံးထိုင်ကြားနာ

Monday, September 18, 2023