ဒေသတစ်ခု ထုတ်ကုန်တစ်မျိုး “သမိုင်းထဲကတစ်ပွင့်ပန်း” (ငွေထည်ကြေးထည်လုပ်ငန်း)

Tuesday, November 07, 2023